Vedtægter for Alssund Fotoklub          

§ 1 Navn                          

Foreningens navn er Alssund Fotoklub, klubben er hjemhørende i Sønderborg kommune.                                       Klubbens postadresse er formandens private adresse.

§ 2 Formål                      

Klubbens formål er at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk og kunstnerisk henseende igennem afholdelse af

- mødeaftner
- instruktionsmøder
- konkurrencer
- udstillinger
- kurser
- Fototure

samt søge skabt en god klubånd, således at medlemmerne indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning.

§ 3 Bestyrelse 

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær, billedsekretær og et bestyrelsesmedlem.

Klubben tegnes af formanden og kassereren hver for sig.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 4 Regnskab 

Regnskabsåret er fra 1. juni til 31. maj.

Regnskabet føres af kasseren og fremlægges hvert år på generalforsamlingen i revideret stand.

Som revisorer fungerer 2 af klubbens medlemmer.

§ 5 Valg

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

På generalforsamlingen vælges tillige 2 suppleanter for bestyrelsen, disse vælges for 1 år ad gangen.

Det er bestyrelsens ansvar at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

§ 6 Generalforsamling  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i august måned. Den indkaldes med mindst 30 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen I hænde senest 8 dage, Inden generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
4. Vedtagelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg af 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Dirigenten leder forhandlingerne og underskriver referat fra generalforsamlingen. Sekretæren fører en protokol, der har fuld bevisende ret, når den er underskrevet af dirigenten og den fungerende formand. Stemmeret på generalforsamlingen har et hvert medlem, dog kun ved personligt møde.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved opløsning af klubben. Ved opløsning af klubben kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettige medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes skriftligt til en ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med min. 14 dages varsel, når formanden/bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 20 % af de menige medlemmer, skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen, med begrundet angivelse af forhandlingsemne.

Hvis bestyrelsen ikke kan konstitueres skal der i alle tilfælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, og simpelt flertal er her afgørende.

§ 8 Kontingent              

Det årlige kontingent forfalder 1. juni. Kontingentet skal være betalt senest 1 måned efter forfaldsdag. Ved indmeldelse betales via girokort efter følgende: Kontingent pr. mdr. gange antal måneder til næste forfaldsdato.

§ 9 Udmeldelse            

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen.

§ 10 Billeder                

Hvis klubben anvender medlemmernes billeder, skal det ske efter aftale og med angivelse af fotograf.

§ 11 Eksklusion

Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis denne skader klubbens interesser. Eksklusionen skal foretages i enighed af bestyrelsen. Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling. Afgørelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. 

§ 12 Hjemmeside

Klubbens bestyrelse fastsætter løbende regler for anvendelse af klubbens hjemmeside. Overtrædes disse regler udelukkes medlemmet fra hjemmesiden.

 

Godkendt på stiftende generalforsamling 3. april 2003.
Ændret på den ordinære generalforsamling 12. august 2004
Ændret på den ordinære generalforsamling 17. august 2009
Ændret på den ordinære generalforsamling 20. august 2018

Sponsorer

2021 07 01 10 12 16 Window

Klik på billedet for at hente vores brochure